Směnná smlouva

Směnná smlouva je jedním ze smluvních typů podobná kupní smlouvě, základním rozdílem je, že protihodnotou za věc získanou takto do vlastnictví zde nejsou peníze, ale zase jiná věc. Jejím prostřednictvím se tak realizuje směnný, neboli barterový obchod. Kdyby nedošlo k majetkovému protiplnění, šlo by už o darování.


Směnná smlouva – movitá věc

Základní informace:
Podstatou směny je, že je vzájemná – v tomto případě jedna (movitá) věc za druhou. Při uzavření směnné smlouvy se zavazujete převést na protistranu vlastnictví k Vaší věci a naopak, protistrana se zavazuje převést na Vás vlastnictví ke své věci. Žádná další práva ani povinnosti Vám ze směnné smlouvy nevznikají – pouze povinnost vzájemného předání věcí.

Nemají – li směňované věci stejnou hodnotu, je možné si dohodnout dorovnání ceny v penězích. Je běžné, že dvě i zdánlivě stejně cenné věci stejnou hodnotu nemají, proto je dobré ve směnné smlouvě hodnotu každé věci uvést a případně sjednat vyrovnání rozdílu v hodnotách směňovaných věcí peněžním doplatkem.

Důležité je zmínit, že výnosy (např. nájemné) z Vašich směňovaných věcí Vám náleží až do doby jejich odevzdání druhé straně. Od této chvíle již výnosy náleží této straně. Převzetím a odevzdáním směňovaných věcí přechází také nebezpečí škody na směňovaných věcech na jejich nové vlastníky.

Doporučení:
Strany by si měly věci odevzdat primárně ve stavu, v jakém byly v okamžiku uzavření směnné smlouvy. Při odeslání směňované věci přechází nebezpečí škody na věci na jejího nového majitele až jejím převzetím. Určil-li však nový majitel, jak má být věc odeslána, nebo takový způsob schválí, přechází na něj nebezpečí škody na věci už jejím odesláním.

Dotčené zákony:
– zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ust. § 2184 a následující


Směnná smlouva – nemovitá věc

Základní informace:
Podstatou směny je, že je vzájemná – v tomto případě nemovitost za nemovitost. Při uzavření směnné smlouvy se zavazujete převést na protistranu vlastnictví k Vaší nemovitosti a naopak, protistrana se zavazuje převést na Vás vlastnictví ke své nemovitosti. Žádná další práva ani povinnosti Vám ze směnné smlouvy nevznikají – pouze povinnost výměny nemovitostí. Nemají – li nemovitosti stejnou hodnotu, je možné si dohodnout dorovnání ceny v penězích.

U nemovitostí je totiž běžné, že dvě i zdánlivě stejné stejnou hodnotu nemají, proto je dobré ve směnné smlouvě hodnotu každé nemovitosti uvést a sjednat vyrovnání rozdílu v hodnotách nemovitostí peněžním doplatkem.

Důležité je zmínit, že výnosy (což je v případě nemovitostí zejména nájemné) z Vašich směňovaných nemovitostí Vám náleží až do doby jejich odevzdání druhé straně. Od této chvíle již výnosy náleží této straně. Převzetím a odevzdáním směňovaných nemovitosti přechází také nebezpečí škody na směňovaných nemovitostech na jejich nové vlastníky. Pamatujte, že vlastníkem směňované nemovitosti se stáváte až zápisem směny do katastru nemovitostí.

Doporučení:
Nachází-li se Vaše směňovaná nemovitost na cizím pozemku, vlastník tohoto pozemku nemůže uplatňovat předkupní právo, jako kdybyste chtěli nemovitou věc prodat. Např. pokud prodáváte garáž, která stojí na cizím pozemku, je nutné vlastníkovi pozemku pod garáží nejprve garáž nabídnout ke koupi za stejných podmínek jako zájemci o koupi. Toto však u směnné smlouvy není nutné, jelikož podstatou směny je směna věci za věc, nikoli prodej za peníze.

Dotčené zákony:
– zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ust. § 2184 a následující